BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/337/2014

z dnia: 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt. pkt. 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011, Nr 45, poz 236), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr IX/32/2011 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE, zwana dalej "uchwałą" wprowadza się następujące zmiany:

  1. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

    "1. Powierza się Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie realizację zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych z terytorium Gminy poprzez: eksploatację instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie, w tym stacji przeładunkowych odpadów komunalnych w Medynach (gm. Lidzbark Warmiński), Polskiej Wsi (gm. Mrągowo) oraz Trelkowie (gm. Szczytno), współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dnia 27 kwietnia 2011 r. nr UDA-POIS.02.01.00-00-007/10-00 (z późn. zm.). Powierzenie obejmuje także prowadzenie procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy czym z wyłączeniem ich zbierania i transportu.",

  2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Powierzenie zadania o którym mowa w ust. 1 następuje na okres od dnia uruchomienia przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych do dnia 31 grudnia 2034 r.".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2014 14:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1577 razy