BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/328/2014

z dnia: 18 marca 2014 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz,.594.ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej
Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

 1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 493 701,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 181 634,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 751 719,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 4. zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 439 651,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. w § 9 uchwały ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
  "1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2 704 000,00 zł; koszty - 2 614 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.",

§ 2

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r." stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

"Zestawienie, planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r." stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności" stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2014 r. po dokonanych zmianach wynosi:

 1. plan dochodów ogółem – 21 153 909,81 zł w tym:
  dochody majątkowe: 1 777 478,00 zł, dochody bieżące: 19 376 431,81 zł
 2. plan wydatków ogółem - 20 976 086,35 zł w tym:
  wydatki majątkowe: 1 406 523,72 zł, wydatki bieżące: 19 569 562,63 zł

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano 19 marca 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 kwi 2014 12:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1528 razy