BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/315/2014

z dnia: 29 stycznia 2014 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. "Współpraca to podstawa!" realizowanego w ramach Priorytetu: V - Dobre zarządzanie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji projektu partnerskiego "Współpraca to podstawa!" dofinansowanego w ramach Priorytetu: V- Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego, w ramach - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2


  1. Projekt, o którym mowa w §1, realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobieta na Plus w Rucianem-Nidzie, Gmina Kętrzyn, Fundacją Wspólnego Rozwoju w Kętrzynie.
  2. Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Kobieta na Plus w Rucianem-Nidzie.
  3. Szczegółowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości, kontroli oraz rozliczeń między partnerami określać będzie odrębna umowa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 kwi 2014 10:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1538 razy