BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/37/2008

z dnia: 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Ruciane – Nida do komitetu założycielskiego stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Na podstawie art. 84 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1

Gmina Ruciane – Nida przystępuje do komitetu założycielskiego stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

§ 2

Wyznacza się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida jako przedstawiciela Gminy w Komitecie, który jest uprawniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 maj 2008 10:16
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1955 razy