BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII/303/2013

z dnia: 19 grudnia 2013 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2022
Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz z przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3


  1. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr
  2. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4


  1. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

    1. Przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
    2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc uchwała Nr XLI/280/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 wraz ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 23 grudnia 2013 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 sty 2014 11:12
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1623 razy