BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/295/2013

z dnia: 26 listopada 2013 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2

Dzienne stawki opłaty targowej wynoszą:

  1. przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki dot. producentów płodów rolnych - 6,00 zł,
  2. przy sprzedaży z namiotu, stoiska lub straganu o powierzchni do 10 m2 - 15,00 zł,
  3. przy sprzedaży z namiotu lub straganu o powierzchni od 10 m2 do 20 m2 - 22,00 zł,
  4. przy sprzedaży z namiotu lub straganu o powierzchni powyżej 20 m2 - 26,00 zł,
  5. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 22,00 zł,
  6. przy sprzedaży z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku od nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego - 12,00 zł.

§ 3

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 4

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Wykaz i wynagrodzenie inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 14:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1483 razy