BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/301/2013

z dnia: 26 listopada 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust.1, art. 34 ust. 6, 6a i 6b oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 37 o powierzchni użytkowej 31,81 m2, stanowiącego w całości przedmiot najmu wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym, usytuowanych na działce oznaczonej nr geodezyjnym 184/3 o powierzchni 1173 m2, położonych w miejscowości Ładne Pole.

§ 2

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności budynku mieszkalnego oraz przynależnego budynku gospodarczego, o których mowa w §1 uchwały wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tych budynków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 grudnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 07:56
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1534 razy