BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/279/2013

z dnia: 30 października 2013 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2016".
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2016" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sty 2014 14:34
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1512 razy