BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/276/2013

z dnia: 26 września 2013 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2022.
Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy rozprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3


  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
  2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacje w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki , z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

  1. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
  2. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXIII/217/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 2 października 2013 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 12:34
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1408 razy