BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/258/2013

z dnia: 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: określenia zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk, o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym.
Na podstawie art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida udziela się zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły (placówki) oraz warunków pracy wg następujących zasad:

L.p. Stanowisko kierownicze - typ szkoły (placówki) Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin
1. Dyrektor przedszkola i szkoły liczacej:  
  do 6 oddziałów 12 godzin
od 7 do 11 oddziałów 8 godzin
od 12 do 16 oddziałów 5 godzin
powyżej 16 oddziałów 3 godziny
2. Wicedyrektor każdego typu placówki:  
  do 11 oddziałów 12 godzin
od 12 do 16 oddziałów 8 godzin
powyżej 16 oddziałów 5 godziny


§ 2
Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych ustala się na 20 godzin .

§ 3
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się według wzoru:

W= ( X1 + X2) : [( X1 : Y1) + ( X2 : Y2 )]
gdzie:
W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela
X1 , X2.... - oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły
Y1 , Y2 ..... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz §2 uchwały.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się z zaokrągleniem do pełnych godzin w tan sposób, ze czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się, a czas zajęć co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 4
Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o którym mowa w §3 jest dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XII/46/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół (placówek) oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom szkolnym, logopedom i psychologom zatrudnionym w szkołach.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 12:03
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1425 razy