BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/262/2013

z dnia: 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc bez wezwania w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

§ 2

1. Opłata, o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości:

  1. przelewem na konto Nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Rucianem-Nidzie, albo
  2. wpłatą gotówkową na konto Nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Rucianem-Nidzie, albo
  3. wpłatą gotówkową w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXI/193/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 12:06
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1653 razy