BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/247/2013

z dnia: 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 grudnia 2012 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 246.637,56zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 513.047,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 266.409,44zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r." stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności" stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

"Zestawienie, planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r." stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2013 r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. plan dochodów ogółem - 24.829.804,71 zł w tym: dochody majątkowe: 3.063.000,00 zł dochody bieżące: 21.766.804,71 zł
  2. plan wydatków ogółem - 23.505.341,71 zł w tym: wydatki majątkowe: 1.739.138,09 zł wydatki bieżące: 21.766.203,62 zł

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano 1 lipca 2013r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 sie 2013 08:06
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1579 razy