BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/246/2013

z dnia: 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 0 lit. g, oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego zwanych dalej spółkami.
 2. Przez spółkę należy rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której gmina posiada udziały.

§ 2

 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Ruciane-Nida na dany rok budżetowy.
 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały wkładów niepieniężnych (aportów).
 3. Decyzję o wniesieniu wkładów pieniężnych bądź niepieniężnych Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podejmuje w formie zarządzenia.

§ 3

 1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być w szczególności:

  1. prawa rzeczowe,
  2. prawa obligacyjne,
  3. prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.

 2. Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w spółkach wymaga uprzedniej wyceny wnoszonego wkładu sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku. Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej nabycie bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.

§ 4

 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do cofania udziałów w spółkach.
 2. Wycofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 5

 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zbywania udziałów w spółkach.
 2. Decyzję o zbyciu udziałów podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida w drodze zarządzenia.

§ 6

 1. Zbycie udziałów może nastąpić w formie:

  1. przetargu,
  2. aukcji,
  3. rokowań na podstawie publicznego zaproszenia.

 2. Jeżeli żaden z wymienianych w ust. 1 trybów zbycia udziałów lub akcji nie przyniesie rezultatów Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida może dokonać zbycia w innym trybie zaakceptowanym przez Radę Miejską.

§ 7

Zbycie udziałów w spółce, wycofanie udziałów w spółce wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej.

§ 8

Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki.

§ 9

Wykonanie czynności związanych z wnoszeniem, cofaniem, zbywaniem udziałów w szczególności szczegółowego trybu zbywania udziałów, powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 10

O każdym wniesieniu wkładu, cofaniu albo zbyciu udziałów Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje Radę Miejską na najbliższej sesji następującej po wniesieniu wkładu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych wkładów, cofniętych lub zbytych udziałach, a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 sie 2013 09:55
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1603 razy