BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/223/2013

z dnia: 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida, na których zamieszkują mieszkańcy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida, na których zamieszkują mieszkańcy wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "1. do 31 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji"
  2. w załączniku do uchwały:

    1. w części wstępnej określającej termin składania wyrazy: "do 30 kwietnia 2013 r." zastępuje się wyrazami: "do 31 maja 2013 r."
    2. w pkt 3 objaśnień wyrazy: "do 30 kwietnia 2013 r." zastępuje sie wyrazami: "do 31 maja 2013 r."


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 maj 2013 13:56
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1569 razy