BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/190/2012

z dnia: 31 grudnia 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 13 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 19 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 5 570,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r." stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet na 2012r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. plan dochodów ogółem - 26 484 631,18 zł w tym: dochody majątkowe: 4 889 148,00 zł dochody bieżące: 21 595 483,18 zł
  2. plan wydatków ogółem - 28 907 635,67 zł w tym: wydatki majątkowe: 6 531 154,70 zł wydatki bieżące: 22 376 480,97 zł

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk


Ogłoszono dnia 2 stycznia 2013r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lut 2013 14:35
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1561 razy