BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/187/2012

z dnia: 21 grudnia 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 132 599,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 6 255,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 369 283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 242 939,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r." stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r." stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

"Zestawienie, planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r." stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. plan dochodów ogółem – 26 470 701,18 zł w tym: dochody majątkowe: 4 889 148,00 zł dochody bieżące : 21 581 553,18 zł,
  2. plan wydatków ogółem - 28 893 705,67 zł w tym: wydatki majątkowe: 6 531 154,70 zł wydatki bieżące: 22 362 550,97 zł.

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Ogłoszono dnia 3 stycznia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lut 2013 14:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1614 razy