BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/188/2012

z dnia: 21 grudnia 2012 r.
w sprawie: zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przewoźnicy wykonujący przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym mogą korzystać z przystanków komunikacyjnych będących własnością lub w zarządzie Gminy Ruciane-Nida zwanych dalej "przystankami", zgodnie z niżej określonymi zasadami.

2. Przystanki będące własnością lub z zarządzie Gminy Ruciane-Nida:

- na terenie Gminy Ruciane-Nida: Osiniak-Piotrowo, Wygryny, Onufryjewo, Popielno,Wierzba, Warnowo,Wejsuny, Wojnowo, Karwica, Krzyże
- na terenie miasta Ruciane-Nida: ul. Dworcowa (dworzec kolejowy), ul. Gałczyńskiego (osiedle), ul. Aleja Wczasów (urząd), ul. Al. Wczasów (Perła Jezior).

§ 2

1. Do korzystania z przystanków będących własnością lub w zarządzie Gminy Ruciane-Nida uprawnieni są przewoźnicy wykonujący regularne przewozy w krajowym transporcie drogowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.).

2. Przewoźnik może korzystać z przystanków po uzyskaniu pisemnego uzgodnienia korzystania z przystanków z Gminą Ruciane-Nida.

§ 3

1. Zgodę na korzystanie z przystanków będących własnością lub w zarządzie Gminy Ruciane-Nida wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

2. Wydanie zgody następować będzie na podstawie aktualnego rozkładu jazdy na danej trasie.

3. Tabliczka z rozkładem jazdy może być umieszczona wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na miejscu wyznaczonym na przystanku

  1. wielkość i format tabliczki nie powinny odbiegać od stosowanych przez innych przewoźników,
  2. logo firmy może być umieszczone wyłącznie na rozkładzie jazdy,
  3. uzupełnienie, wymiana zniszczonych informacji o przewoźniku oraz ich usunięcie w przypadku likwidacji linii należy do przewoźnika,
  4. przewoźnik nie jest uprawniony do umieszczania żadnych materiałów informacyjnych, reklamowych poza rozkładem jazdy,
  5. przewoźnik powinien z odpowiednim wyprzedzeniem informować o zmianie rozkładu jazdy, zawieszeniu lub anulowaniu kursów przez niego wykonywanych.

§ 4

1. Na przystankach należy zatrzymywać się w sposób zgodny z przepisami o ruchu drogowym, przy zachowaniu koniecznych środków bezpieczeństwa.

2. Zatrzymywanie i postój na przystanku przelotowym będą dokonywane na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów.

3. Przewoźnik jest zobowiązany korzystać z przystanków w sposób nie kolidujący z pracą innych przewoźników.

4. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z korzystaniem z przystanków.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lut 2013 10:38
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1734 razy