BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/185/2012

z dnia: 21 grudnia 2012 r.
w sprawie: jednorazowej dopłaty do taryf za dostawę wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się jednorazową dopłatę do taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XVIII/85/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Dopłata, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie w okresie od dnia 21 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lut 2013 10:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1610 razy