BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/176/2012

z dnia: 27 listopada 2012 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2021.
Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art.229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/159/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2021 (zmienionej uchwałą Nr XXVII/165/2012 z dnia 30 października 2012 r.) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 sty 2013 16:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1722 razy