BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/182/2012

z dnia: 27 listopada 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a w związku z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. z 2000 r. nr 84, poz. 948 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej położonej w Rucianem-Nidzie ozn. nr geod. 75/23, o pow. 0,5650 ha od przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe S.A. na cele inwestycji infrastrukturalnych, służących wykonaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 5 grudnia 2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 sty 2013 16:25
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1712 razy