BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/175/2012

z dnia: 27 listopada 2012 r.
w sprawie: ustalenia stawki opłaty miejscowej na 2013 r.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Na terenie miejscowości uznanych za spełniające minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych wymienionych w Uchwale Nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,00 zł.

§ 2

Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

§ 3

1) Opłatę miejscową pobierają od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, domkach kempingowych, portach, obozowiskach turystycznych, polach namiotowych, kwaterach prywatnych ich właściciele, kierownicy tych zakładów bądź pracownicy recepcji jako inkasenci. Pobór opłaty miejscowej nastąpi na podstawie zawartej umowy.
2) Za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie:

  1. w wysokości 10 % sumy zainkasowanych opłat,
  2. w wysokości 20 % sumy zainkasowanych opłat na polach namiotowych.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie w roku 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 sty 2013 16:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1663 razy