BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/160/2012

z dnia: 26 września 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę : 112 920,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę : 2 002 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 667 968,94zł zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 406 798,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 423 004,49 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 2 423 004,49 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 26 995,51 zł",

6) § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 907 747,49 zł, rozchody w wysokości 1 484 743,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały",

7) § 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 423 004,49 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie – 1 484 743,00 zł",

8) w § 9 uchwały ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie

"1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 947 645,00 zł; koszty – 2 947 645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.",

9) w § 11 uchwały ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane–Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek.".


§ 2

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r." stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności." stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

"Zestawienie, planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r." stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem - 26 021 011,99 zł w tym: dochody majątkowe: 4 889 148,00 zł dochody bieżące: 21 131 863,99 zł
2) plan wydatków ogółem - 28 444 016,48 zł w tym: wydatki majątkowe: 6 767 900,41 zł wydatki bieżące: 21 676 116,07 zł

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 1 października 2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 paź 2012 09:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1598 razy