BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/158/2012

z dnia: 26 września 2012 r.
w sprawie: zasad ustalania poboru oraz inkasentów opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Wyznacza się inkasentów opłaty targowej:

1) na targowisku w miejscowości Ukta Pani Jadwiga Łukaszewicz
2) na targowisku miejskim w Rucianem-Nidzie Klub Sportowy „MKS RUCIANE-NIDA” z siedzibą w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej 17, Regon 280081955, NIP 849-152-48-85.


§ 2

Szczegółowy zakres praw i obowiązków inkasentów wymienionych w § 1 określa umowa zawarta przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z inkasentami.

§ 3

Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydany przez inkasenta bilet opłaty targowej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, stanowiący druk ścisłego zarachowania.

§ 4

Wynagrodzenie za inkaso wynosi 30% sumy zainkasowanej opłaty targowej. Ustalona wysokość wynagrodzenia zawiera w sobie wszystkie należności publicznoprawne, w tym podatek VAT.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Traci moc Uchwała NR XXXII/110/2008 Rady Miejskiej Ruciane–Nida z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad poboru oraz inkasentów opłaty targowej na rok 2008.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 paź 2012 09:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1871 razy