BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/161/2012

z dnia: 26 września 2012 r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg II
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz ze zmianami) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 wraz ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg II.

§ 2

Ustala się dominujące funkcje terenów określonych w załączniku do niniejszej uchwały - zabudowa rekreacji indywidualnej, grunty rolne.

§ 3

Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XX/108/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2012 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 1 października 2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 paź 2012 09:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1754 razy