BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/157/2012

z dnia: 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie: pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a, 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1

1.Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo tilia cordata lipa drobnolistna o numerze ewidencyjnym 176, rosnącą 50 m od jeziora Śniardwy w miejscowości Niedźwiedzi Róg.
2. Pozbawienie drzewa statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na jego zły stan zdrowotno-sanitarny (drzewo posiada pusty, pęknięty pień) i występujące zagrożenie bezpieczeństwa życia, mienia i ruchu drogowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 wrz 2012 11:00
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1723 razy