BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/155/2012

z dnia: 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie.
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w oparciu o uchwałę Nr 18/2012 Zgromadzenia Związku Gmin "Czyste Mazury" z dnia 25.06.2012 r., Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Związku Gmin "Czyste Mazury" stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/85/2003 z dnia 28.11.2003 r., zmienionymi uchwałami: Nr XLI/17/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XV/119/2007 z dnia 30.10.2007 r., Nr XXI/35/2008 z dnia 29.04.2008 r., przyjmuje się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Członkami Związku są:

1. Miasto Mrągowo,
2. Gmina Mrągowo,
3. Gmina Sorkwity,
4. Gmina Piecki,
5. Gmina Mikołajki,
6. Gmina Biskupiec,
7. Miasto i Gmina Ruciane-Nida,
8. Miasto Szczytno,
9. Gmina Szczytno,
10. Gmina Wielbark,
11. Gmina Świętajno,
12. Gmina Rozogi,
13. Gmina Jedwabno,
14. Gmina Dźwierzuty,
15. Miasto i Gmina Pasym",


2) w § 7 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
"1) promowania:

a) systemów gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) programów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych",


3) w § 7 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
"3) współdziałania w zakresie informacji i edukacji społeczności lokalnych",


4) w § 7 ust. 1 dodaje się pkt. 6) w brzmieniu:
"6) wyrażania opinii lub występowania z wnioskami w sprawach istotnych dla członków Związku",


5) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Przewodniczący zgromadzenia wybierany jest uchwałą Zgromadzenia raz na trzy lata",


6) Dodaje się § 23 (1) w brzmieniu:
"§23 (1)
1. Do ważności czynności prawnej tj. zawarcia umowy, mocą której Związek zaciąga zobowiązanie wobec osób trzecich potrzebny jest, poza podpisem Przewodniczącego Zarządu, podpis zastępcy Przewodniczącego lub członka Zarządu,
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 wymagają także kontrasygnaty Księgowego Zarządu",


7) w § 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. W przypadku tworzenia projektu budżetu, składkę członkowską ustala się według liczby mieszkańców danej gminy na dzień 30 września bieżącego roku w a I kwartale roku następnego według liczby zaktualizowanej na dzień 31 grudnia roku poprzedniego",


8) w § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Płatność składek gmin na rzecz Związku dokonywana jest kwartalnie w czterech równych ratach, tj. do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 27 grudnia za dany rok kalendarzowy. Dni te są datą wpływu środków na rachunek bankowy Związku. W przypadku nieterminowej wpłaty którejkolwiek ze składek, zostaną naliczane odsetki ustawowe".


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 wrz 2012 11:22
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1689 razy