BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/154/2012

z dnia: 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011 r. postanawia się dokonać następujących zmian :
1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 69 694,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 1 001 928,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 164 083,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 96 317,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5) Paragraf 3 uchwały Nr XVI/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie: "Deficyt budżetu Gminy w wysokości 272 004,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków w kwocie 272 004,49 zł,
6) w § 4 uchwały Nr XVI/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 r. wyrazy: "Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł" zastępuje się wyrazami "Przychody budżetu w wysokości 1.756 747,49 zł" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r." stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności." stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem - 27 863 226,15 zł w tym: dochody majątkowe: 6 886 148,00 zł dochody bieżące: 20 977 078,15 zł,
2) plan wydatków ogółem - 28 135 230,64 zł w tym: wydatki majątkowe: 6 492 946,00 zł wydatki bieżące: 21 642 284,64 zł.

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 28 sierpnia 2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 wrz 2012 11:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1701 razy