BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/151/2012

z dnia: 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu z zakresu pomocy społecznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 i 110 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się do realizacji Projekt pn. "W stronę aktywnej integracji" realizowany w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2. Projekt wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 31 sie 2012 15:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1769 razy