BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/149/2012

z dnia: 27 lipca 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011r. postanawia się dokonać następujących zmian:
1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 133 035,36zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 272 763,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 139 727,64zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r." stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet na 2012r. po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem - 28 795 460,16zł w tym :
- dochody majątkowe: 7 886 148,00 zł
- dochody bieżące: 20 909 312,16zł
2) plan wydatków ogółem - 28 067 464,65zł. w tym :
- wydatki majątkowe: 6 472 946,00 zł
- wydatki bieżące: 21 594 518,65 zł.

§ 5

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 02.08.2012 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 sie 2012 15:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1617 razy