BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/138/2012

z dnia: 27 czerwca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r., Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006 r., Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r., Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r., Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Dz.U. Nr 134,poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 17, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z 2009r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ruciane-Nida w brzmieniu określonym w załączniku doi niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lip 2012 16:02
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1636 razy