BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/140/2012

z dnia: 27 czerwca 2012 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.
Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Ruciane-Nida pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1646N od drogi krajowej nr 58 (Ruciane-Nida) - Wejsuny - Głodowo od km 10 + 215 do km 11+952 odcinek Końcewo-Głodowo".

§ 2.

Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok do wysokości 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 3.

1. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania srodków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Piskim z Gminą Ruciane-Nida.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lip 2012 16:02
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1651 razy