BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/116/2012

z dnia: 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011r. postanawia się dokonać następujących zmian :

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę : 50 858,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę : 289 724,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 330 710,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 569 576,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zestawienie ,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.” stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Zestawienie ,, Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r. ‘’ stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 5.

§ 5.

Budżet na 2012r. po dokonanych zmianach wynosi :

1. plan dochodów ogółem – 28 305 969,85zł w tym :

dochody majątkowe : 7 671 027,00 zł

dochody bieżące : 20 634 942,85zł

2. plan wydatków ogółem- 26 821 226,85zł. w tym :

wydatki majątkowe : 6 230 044,00 zł

wydatki bieżące : 20 591 182,85zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega rozplakatowaniu.

Przewidniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


*rozplakatowano dnia 07 maja 2012r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 10:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1630 razy