BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/115/2012

z dnia: 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2019.
Na podstawie art. 226, art. 229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2019, ( zmienionej uchwałą Nr XX/101/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2012r.) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewidniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 10:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1660 razy