BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/100/2012

z dnia: 28 marca 2012 r.
w sprawie: gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się "Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar KukiełkoZałącznik do Uchwały Nr XX/100/2012
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 marca 2012 r.


Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.


§ 1.

1. Określa się następujące cele Programu:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Ruciane-Nida,

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2.

1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Ruciane-Nida realizuje sie poprzez:

1) Zapewnienie miejsca w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt,

2) Odławianie bezdomnych zwierząt, po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia z informmacją dotyczącą co najmniej miejsca przebywania zwierzęcia,

3) Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku,

4) Usypianie ślepych miotów,

5) Poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt.

2. Zadania, o których mowa w pkt 2-5 realizowane są przez podmiot prowadzący Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, a usługa odławiania następuje każdorazowo po ustnym lub telefonicznym zgłoszeniu informacji o miejscu przebywania zwierzęcia dla pracownika Urzędu Miasta I Gminy w Rucianem-Nidzie.

§ 3.

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

1) Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Ruciane-Nida,

2) Dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich skupiska przy pomocy tzw. karmicieli - osób, ktore zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami.

§ 4.

W przypadku odebrania zwierzęcia gospodarczego dotychczasowemu właścicielowi w porozumieniu z sotysami lub zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Ruciane-Nida, wskazane zostaniew gospodarstwo w celu zapewnienia odpowiednego dla niego miejsca.

§ 5.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez:

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku,

2) Gminę Ruciane-Nida poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6.

1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Ruciane-Nida.

2. Istnieje możliwość zwiększenia środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego programu w trakcie jego realizacji, jeśli te będą niewystarczające.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2012 13:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1648 razy