BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/97/2012

z dnia: 28 marca 2012 r.
w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 160 § 1 i art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu zostały wybrane następujące osoby:

1.Lidia Borys-Dymczyk

2. Edward Kaletka

Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania listy wybranych ławników Prezesowi Sądu Rejonowego w Piszu, w terminie do dnia 6 kwietnia 2012r.

§ 3.

Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XV/121/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piszu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2012 13:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1880 razy