BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/ 98 /2012

z dnia: 28 marca 2012 r.
w sprawie: wzniesienia pomnika.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wzniesienie na terenie działki nr geod. 525/2 położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego pomnika upamiętniającego życie i twórczość Agnieszki Osieckiej.

2. Pomnik będzie nosił nazwę " Agnieszka Osiecka 1936-1997".

3. Integralną część uchwały stanowią załączniki:

1) Nr 1 wskazujący lokalizację pomnika,

2) Nr 2 ilustrujący rzeźbę pomnika.

§ 2.

Środki na wzniesienie pomnika zostaną zapewnione z funduszy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Ruucianem-Nidzie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2012 13:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1952 razy