BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/110/2012

z dnia: 28 marca 2011 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt. 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 roku nr 175, poz. 1459 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/93/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1 Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ozn. nr geod. 192/296, o pow. 668 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2012 13:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1705 razy