BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/88/2012

z dnia: 09 lutego 2012r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§1.


Dokonać zmian w budżecie gminy na 2012r. :
1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 6 000,00zł
2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 326 944,00zł
4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 320 944,00zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010
-
6000,00
-
6000,00
RAZEM:
-
6 000,00
-
6 000,00

1. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
Dz. 600 rozdział 60016 § 4210
80 000,00
-
9 000,00
71 000,00
Dz. 600 rozdział 60016 § 6050
530 000,00
298 929,00
-
828 929,00
Dz. 750 rozdział 75011 § 4300
0,00
2 400,00
0,00
2 400,00
Dz.750 rozdział 75023 § 3020
0,00
600,00
0,00
600,00
Dz. 750 rozdział 75023 § 4210
163 711,00
0,00
5 020,00
158 691,00
Dz. 754 rozdział 75412 § 2820
220 000,00
4 000,00
0,00
224 000,00
Dz. 851 rozdział 85149 § 4210
0,00
7 020,00
0,00
7 020,00
Dz. 852 rozdział 85295 § 3110
150 000,00
6 000,00
0,00
156 000,00
Dz. 900 rozdział 90001 § 6050
710 000,00
0,00
306 924,00
403 076,00
Dz.926 rozdział 92601 § 6050
0,00
7 995,00
0,00
7 995,00
RAZEM:
-
326 944,00
320 944,00

§ 2.


Zestawienie ,, Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r. ‘’ stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.


Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.” stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4.


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5.


Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4

§ 6.


1. Budżet na 2012r. po dokonanych zmianach wynosi :
1) plan dochodów ogółem – 28 094 999,00 zł w tym :
majątkowe : 7 570 462,00 zł
bieżące : 20 524 537,00
2) plan wydatków ogółem- 26 610 256,00zł. w tym :
majątkowe : 6 219 479,00 zł
bieżące : 20 390 777,00 zł

§7.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 mar 2012 14:37
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1754 razy