BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/86/2012

z dnia: 9 lutego 2012 r.
w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z poźniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie:

1/ Zdzisław Stecka - przewodniczący zespołu,

2/ Sławomir Kołakowski - z-ca przewodniczacego zespołu,

3/ Andrzej Błażejewicz - członek zespołu ,

4/ Jacek Małż - członek zespołu.

2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej, przed przystąpieniem do wyborów na łwników do sądów powszechnych na kadencję 2012 - 2015, opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox) rozplakatowano dnia 15 lutego 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 lut 2012 09:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1711 razy