BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/84/2012

z dnia: 9 lutego 2012 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr28, poz.142 i 146, Nr 40, poz 230,Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z 2009r. Nr 215, poz.1674, z 2010r. Nr96, poz 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102. poz.584 Nr 112, poz.654 r. Nr 171, poz.1016) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XV/68/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnosci leczniczej, zajętych przez podmioty udzielajace tych świadczeń..................4,32 zł."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 lut 2012 09:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2022 razy