BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/72/2011

z dnia: 29 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności na 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 2003 r.:Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.:, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007r.: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz.1218, zm. z 2008r.: Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, zm. z 2009r.: Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 106 poz. 675), art. 15 i art.19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, zm. Dz. U. Nr 96, poz.620), art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zm. z 2005r.: Dz. U Nr 85, poz. 727, Dz. U. Nr 86 poz. 732, Dz. U Nr 143, poz. 1199; zm z 2006 r.: Dz. U. Nr 66, poz. 470, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 217, poz. 1590, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zm z 2007 r.: Dz. U. Nr 105, poz. 721, Dz. U. Nr 120, poz. 818, Dz. U. Nr 112, poz.769, Dz. U. Nr 195 poz. 1414, Dz. U. Nr 225 poz.1671, zm. z 2008 r.: Dz. U. Nr 118, poz. 745, Dz. U. Nr 141 poz. 888, Dz.U. Nr 180 poz. 1109, Dz. U. Nr 209 poz. 1316, Dz. U. Nr 209 poz. 1318, Dz. U. Nr 209 poz. 1320, zm. z 2009r.: Dz. U. Nr 18 poz. 97, Dz. U. Nr 44 poz. 362, Dz. U. Nr 57 poz.466, Dz. U. Nr 166 poz. 1317, Dz. U. Nr 168 poz. 1323, Dz. U. Nr 213 poz. 1652, Dz. U. Nr 216 poz. 1676, zm. z 2010 r.: Dz. U. Nr 40 poz. 230, Dz. U. Nr 57 poz. 355, Dz. U. Nr 127 poz. 858) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala co następuje:

§ 1.

Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:

1. przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki dot. producentów płodów rolnych 6,00 zł.

2. przy sprzedaży z namiotu, stoiska lub straganu o powierzchni do 10m2 14,00 zł.

3. przy sprzedaży z namiotu lub straganu o powierzchni 10m2 – 20 m2 21,00 zł.

4. przy sprzedaży z namiotu lub straganu o powierzchni powyżej 20m2 25,00 zł.

5. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego 21,00 zł.

6. przy sprzedaży z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku od

nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego 12,00 zł.

§ 2.

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Wykaz i wynagrodzenie inkasentów określa oddzielna uchwała.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5.

Traci moc uchwała LVIII/88/2010 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności na 2011r.

§ 6.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty targowej od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 gru 2011 12:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1656 razy