BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonegoNa podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

a/. działki zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej, położonej w Wygrynach, ozn. nr geod. 141/12, o pow. 7.347 m2, ujawnionej w KW 21158,
cena wywoławcza wynosi – 678.800,00 zł, wadium wynosi – 135.000,00 zł.

b/. działki nie zabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej w Wierzbie, ozn. nr geod. 6/9, o pow. 4.300 m2, ujawnionej w KW 7380, cena wywoławcza wynosi 577.800,00 zł, wadium wynosi 115.500,00 zł,

c/ działki zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej, położonej w Wejsunach, ozn. nr geod. 84, o pow. 5.000 m2, ujawnionej w KW 7361,
cena wywoławcza wynosi – 652.700,00 zł, wadium wynosi – 130.500,00 zł,

d/ dwóch działek zabudowanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej, ujawnionych w KW 13031:
- ozn. nr geod. 87/22, o pow. 1.809 m2, zabudowanej budynkiem użytkowym, (była stolarnia po ZGKiM obecnie hurtownia mat. budowlanych), której wartość stanowi 43,55% ceny wywoławczej,
- ozn. nr geod. 87/23, o pow. 831 m2, zabudowanej budynkiem użytkowym ( magazynem z zapleczem socjalno-biurowym), której wartość stanowi 56,45% ceny wywoławczej,
Cena wywoławcza dwóch działek razem wynosi 496.000,00 zł, wadium wynosi 99.200,00 zł.

Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
20 listopada 2008 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium przelewem lub gotówką w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2008 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3 Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu każdej działki zostanie doliczony koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu działki ozn. nr geod. 6/9, poł. Wierzba i działki zabudowanej ozn. nr geod. 87/22 , poł. Ruciane-Nida ul. Boczna zostanie doliczony 22% podatek VAT natomiast sprzedaż działki zabudowanej ozn. nr geod. 141/12, poł. Wygryny i działki zabudowanej ozn. nr geod. 84, poł. Wejsuny oraz działki zabudowanej ozn. nr geod. 87/23 zwolniona jest z podatku VAT, ponieważ budynki na nich zlokalizowane stanowią towar używany.
Cena nabycia działki podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina Ruciane-Nida może odstąpić od zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
8. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2,
tel. 0/87/4231036 w 52 lub 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2008 14:39
Data opublikowania: wtorek, 9 wrz 2008 11:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lis 2008 12:14
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2791 razy