BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI nr GG-72241/40/08


Przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)

Nr geod. 41/10, Pow. 1.155 m2,
położenie: Wygryny
KW 14866
cena netto 28.600,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie dodany 22% podatek VAT i koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana która w chwili obecnej nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida przedmiotowa działka położona jest w strefie oznaczonej jako: tereny predysponowane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XIX/12/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 roku.

2.Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działki.
Nabywca uiszcza cenę sprzedaży przed spisaniem umowy notarialnej.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 6.06.2008 roku do dnia 27.06.2008 roku a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

Data powstania: piątek, 6 cze 2008 09:29
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2008 07:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 cze 2008 11:12
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2374 razy