BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.5.2023

OBWIESZCZENIE

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)   oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z póżn. zm.)  zawiadamia o  wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV i nN-0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz złączy kablowych nN-0,4kV. Inwestycja realizowana  na działkach  o nr geodezyjnych 96/5, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/16, 97, 98, 100/1, 108/1, 109, 110, 112/4, 112/5, 113, 116, 117/1, 118/9, 118/15, 118/16, 126, 223 i 234, obręb Wygryny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest  PGE Dystrybucja S.A z siedzibą ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jana Tokarskiego.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

 

Data powstania: wtorek, 6 cze 2023 08:28
Data opublikowania: wtorek, 6 cze 2023 08:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lip 2023 14:58
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 83 razy