BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE


Ruciane-Nida, dn. 19 marca 2008 r.

GN-7624/12/08
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 12 marca 2008 r. wpłynął wniosek:

Nadleśnictwa Maskulińskiego
ul. Rybacka 1
12-220 Ruciane-Nida

dotyczący:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na przebudowie (zmianie nawierzchni) drogi nr 32 - dojazdu przeciwpożarowego o nawierzchni żwirowo-gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 5,0 m wraz z poboczami po 0,5 m szerokości oraz rowami odwadniającymi na działkach nr 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1011/1, leśnictwo Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, obręb ewidencyjny Krzyże, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida

Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć innych niż określone w art. 51 ust 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Jest przedsięwzięciem, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000, nie wynika z tej ochrony, ale może znacząco oddziaływać na ten obszar. Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Data powstania: środa, 19 mar 2008 13:56
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 mar 2008 11:41
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1491 razy