BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

RO.RM. 0002.08.2022          

                                                                     

 

                                                                                                                                       

                                                                                             Ruciane - Nida, 19 września 2022 r.

 

                         Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień: 

26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz.1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

LVI sesję Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 29 sierpnia 2022 r.

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ruciane - Nida za I półrocze 2022 r.

6. Podjęcie uchwał:

6.1  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na  lata 2022 – 2028.

6.2  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

6.3  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ruciane - Nida.

6.4  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

6.5  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruciane - Nida.

6.6  Podjęcie uchwały w prawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

6.7  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane – Nida
(nr geod 115/62,115/75, 115/77, 115/79, 115/81 w Rucianem-Nidzie).

6.8  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane - Nida  (ul. Kwiatowa 7, lokal nr 8).

6.9  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Ruciane - Nida  (Ukta 30 lokal nr 15).

6.10  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (nr geod. 1/107
w obrębie Wierzba).

7. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

8. Zapytania i wnioski mieszkańców.

9. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

10. Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

                                                                                             

 

 

 

                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej  

                                                                                    Ruciane – Nida

                                                                        /-/  Agnieszka Kręciewska

 

Data powstania: wtorek, 20 wrz 2022 09:16
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2022 09:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 paź 2022 13:14
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 142 razy