BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.2.2022CP

Ruciane-Nida,  24 czerwca 2022 r.

                                                                    

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia    14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)             oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 )  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN i nN. Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnych 216/11, 208, 210, 209/2, 209/1, obręb Wygryny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A,  20-340 Lublin, reprezentowana przez Pana Adama Perkowskiego.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

Data powstania: piątek, 24 cze 2022 14:59
Data opublikowania: poniedziałek, 27 cze 2022 09:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sie 2022 08:18
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 253 razy