BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

 

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

RO.RM. 0002.06.2022          

                                                                                

                                                                             Ruciane -Nida, 13 czerwca 2022 r.

 

                         Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) zwołuję na dzień:

 

27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

LIV sesję Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 25 maja 2022 r.

5. Raport o stanie Gminy Ruciane - Nida za 2021 rok:

    5.1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Ruciane - Nida za 2021 r.

    5.2. Debata nad raportem.

    5.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida wotum zaufania.

6. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane - Nida za 2021 rok oraz sprawozdanie z wykonania  budżetu Gminy  Ruciane - Nida za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

    6.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane - Nida za 2021 rok oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

    6.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.

    6.3 .Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej.

    6.4. Dyskusja nad sprawozdaniem.

    6.5  Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane - Nida  za 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu  wraz  z informacją o stanie mienia Gminy.

7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:

   7.1  Przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

   7.2  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.

   7.3  Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

   7.4  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

          Ruciane –  Nida z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

8. Podjęcie uchwał:

    8.1  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida  na  lata 2022 – 2028.

    8.2  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

    8.3  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie gminy Ruciane- Nida.

  8.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3  lat  (część nr geod. 192/348
w miejscowości Ruciane – Nida).

   8.5  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3  lat  (część nr geod. 381/1
w miejscowości Ruciane – Nida).

   8.6  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej  własność gminy Ruciane - Nida. 
(nr geod. 98/12 w  miejscowości Śwignajno).

   8.7  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida  (nr geod. 25/4 w obrębie Wygryny).

   8.8  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida  (nr geod. 25/5 w obrębie Wygryny).

9. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

10. Zapytania i wnioski mieszkańców.

11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  

                                                                                                           Ruciane – Nida

                                                                                                  /-/ Kręciewska Agnieszka

                                                                                                                                                                            

 

Data powstania: wtorek, 14 cze 2022 10:29
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2022 12:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 sie 2022 11:39
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 327 razy