BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ORGANIZACJA

Struktura organizacyjna oparta jest o stanowiska pracy w dwóch działach:

 • dział podstawowy,
 • dział administracyjno-gospodarczy, z wyłączeniem dyrektora i księgowego.

  Dyrektor kieruje Domem Kultury a w szczególności:
 • ustala plan działalności Domu Kultury,
 • realizuje politykę kadrową,
 • zarządza mieniem Domu Kultury i odpowiada za wyniki jego działalności,
 • reprezentuje Dom Kultury na zewnątrz,
 • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Domu Kultury.

  Dyrektorowi podlegają wszystkie stanowiska pracy funkcjonujące w Domu Kultury.

  Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta sprawujący bezpośredni nadzór.

  W zakresie kierowania Domem Kultury dyrektor stosuje w zależności od potrzeb odpowiednie formy przekazania zadań o realizacji, a w szczególności:
 • akty prawne w formie zarządzeń, decyzji i innych pism,
 • pisemne lub ustne polecenia indywidualne kierowane bezpośrednio do pracowników,
 • polecenia przekazywane wszystkim zainteresowanym w formie ustaleń dokonywanych podczas narad i spotkań roboczych.

  Dyrektor Domu Kultury podpisuje osobiście zarządzania, dokumenty oraz wszystkie pisma wychodzące.

  Dyrektor Domu Kultury w szczególnych przypadkach może upoważnić pracownika do podpisywania pism i dokumentów.

  Dyrektor Domu Kultury zatrudnia i uposaża wszystkich pracowników.

  Stanowiska działu podstawowego:
 • kierownik działu ds. artystycznych,
 • instruktor ds. twórczości plastycznej,
 • instruktorzy innych dyscyplin sztuki i kultury w zależności od potrzeb i możliwości Domu Kultury
 • specjalista ds. informacji turystycznej i promocji gminy,
 • specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych, audiowizualnych i akustycznych,
 • inni specjaliści w zależności od potrzeb i możliwości Domu Kultury,
 • pracownicy biblioteki i filii bibliotecznych.

  Stanowiska działu administracyjno-gospodarczego:
 • woźny
 • sprzątaczki

 

Data powstania: poniedziałek, 10 mar 2008 17:44
Data opublikowania: poniedziałek, 10 mar 2008 17:50
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5342 razy