BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

Dyrektor

 1. Kieruje bieżącą działalnością, dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 3. Opracowuje program rozwoju przedszkola.
 4. Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.
 5. Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli oraz organizuje szkolenia, narady i konferencje.
 6. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.
 7. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju.
 8. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.
 9. Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 10. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 11. Dyrektor może w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy, w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie z listy następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 12. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 13. Dba o twórczą atmosferę pracy oraz właściwe warunki i stosunki między pracownikami.
 14. Współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań i zaleceń.
 15. Organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka.
 16. Współdziała z zakładowymi organizacjami zawodowymi działającymi w przedszkolu.
 17. Koordynuje działania organów przedszkola.

Dyrektor w szczególności decyduje o:

 • zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników,
 • przyznawaniu nagród raz wymierzaniu kar porządkowych,
 • występowaniu z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników po zasięgnięciu opinii innych organów statutowych.

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowani i opieki.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy placówki,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • ustalanie regulaminy swojej działalności,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia wychowanka z listy.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy przedszkola,
 • projekt planu finansowego przedszkola,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada pedagogiczna jest zobowiązana do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli innych pracowników placówki. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach.

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli jest ona niezgodna z obowiązującym prawem i powiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rada Rodziców

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
 2. Członków Rady Rodziców wyłania się na pierwszym zebraniu rodziców ( wrzesień każdego roku szkolnego), poprzez wybór po jednym reprezentancie z każdej grupy przedszkolnej.
 3. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.
 4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnie deklarowanych składek oraz innych źródeł.
 6. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 7. Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez ogół rodziców na zebraniu ogólnym.
 8. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
 9. Uchwały zapadają większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności połowy uprawnionych członków.

Rada Rodziców w szczególności:

 • opiniuje statut przedszkola, programy oraz projekt planu finansowego,
 • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy,
 • ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu prowadzącego nadzór nad przedszkolem,
 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy przedszkola w ciągu.
Data powstania: poniedziałek, 10 mar 2008 08:53
Data opublikowania: poniedziałek, 10 mar 2008 09:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 6597 razy